Home/Latest News/ระบบบันทึกการซ่อมบำรุง

ระบบบันทึกการซ่อมบำรุง

วีดีโอสอนการใช้งานเว็บไซ๊ต์ www.k-trak.com เบื้องต้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ ซึ่งมีทั้งการค้นหาตำแหน่งของรถ การเปิดดูรายงานต่างๆ