Home/Latest News/KRATOS TRACKING (System)

KRATOS TRACKING (System)

เป็นระบบที่ออกแบบให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ให้บริการด้าน Logistics และเจ้าของยานพาหนะอย่างครบครันเพื่อการบริหารจัดการระบบการขนส่ง อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ที่ผสมผสานแนวคิดการระบุพิกัดผ่านดาวเทียม GPS